Reilun myynnin säännöt

  1. Suomen perustuslain mukaan jokaisella on ammatin ja elinkeinon harjoittamisen vapaus.
  2. Markkinoinnissa ja muussa liiketoiminnassa on noudatettava Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä.
  3. Markkinoijan on toiminnallaan vaalittava suoramarkkinoinnin toimintaedellytyksiä pitämällä yllä hyvät suhteet kuluttajiin, julkiseen sanaan ja viranomaisiin.
  4. Markkinoinnissa on otettava huomioon kuluttajan oikeudet.
  5. Markkinoijan on toiminnallaan pyrittävä kohottamaan suoramarkkinoinnin laatua, arvostusta ja kuluttajan luottamusta markkinointiin.
  6. Markkinoinnissa on noudatettava hyvän tavan mukaista menettelyä. Markkinoinnin on oltava asianmukaista, rehellistä ja totuudenmukaista.
  7. Markkinoijan on oman etunsa lisäksi otettava huomioon kuluttajan etu ja kauppatavan edellyttämä asiakkaan reilu kohtelu.
  8. Markkinoinnissa ei saa käyttää väärin kuluttajan luottamusta eikä pyrkiä hyötymään kuluttajan kokemattomuudesta tai tietojen puutteesta.
  9. Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen mukaan jokaisella on sananvapaus. Se sisältää myös markkinoijan oikeuden lähettää kaupallisia viestejä. Markkinoijan on kuitenkin otettava huomioon vastaanottajan yksityisyyden suoja ja hänen oikeutensa olla ottamatta vastaan kaupallisia viestejä.
  10. ASML:n jäsenyrityksen on noudatettava näitä Reilun Pelin Sääntöjä. Jäsenyritysten on myös noudatettava muita ASML:n hyväksymiä ohjeistoja niissä mainitulla tavalla. Tällaisia ovat mm. kuluttajansuojaa, sähköistä kuluttajakauppaa, tietosuojaa ja yritysten välisiä menettelytapoja koskevat ohjeistot.

Tietosuojalauseke

1. Johdanto

Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme, kuinka keräämme ja käsittelemme henkilötietoja Lehtipalvelu Pirjo Rantala Oy (Jäljempänä”LPR Oy” tai ”me”) palveluita (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston www.pirjorantala.fi sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit, hakemistot ja tietokannat sekä LPR Oy:n tarjoamat palvelut) (”Palvelu”) tarjotessa.

Olemme sitoutuneet suojaamaan Palveluiden käyttäjien yksityisyyttä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

2. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotta:
• käyttäjä voidaan rekisteröidä tiettyihin meidän sivustolla oleviin palveluihin;
• käyttäjä voi käyttää tiettyjä meidän sivustolla olevia palveluita;
• käyttäjälle voidaan käyttäjän hyväksynnän mukaisesti markkinoida meidän tai valittujen kolmansien osapuolten palveluita;
• voimme parantaa käyttäjän Palvelun käyttökokemusta keräämällä sivuston käyttötietoa evästeitä ja muita analyysitekniikoita hyväksikäyttäen;
• sivustoamme voidaan hallinnoida.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja hoitaaksemme sopimuksesta johtuvat velvollisuutemme sekä täyttääksemme lainsäädännöstä johtuvat velvoitteemme. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja oikeutetun edun perusteella ylläpitääksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme ja palveluamme.

3. Mitä henkilötietoja keräämme?

Keräämme palvelumme käyttäjistä tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja:

A) LPR Oylle antamasi tiedot
• Yhteys -ja rekisteröitymistiedot
• Demografiatiedot, kuten ikä ja sukupuoli
• Sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteiden tai palveluiden kuvailutiedot, laskutus- ja maksutiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot
• Tallennetut asiakaspuhelut
• Käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
• Luvat ja suostumukset
• Muut mahdolliset käyttäjän antamat tiedot, joita tarvitsemme tietosuojalausekkeessa määriteltyihin tarkoituksiin

B) Mahdolliset julkisista rekistereistä kerätyt tiedot

C) Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot

Palveluiden käytön havainnointiin käytetään evästeitä ja muita analyysiteknologioita. Evästeiden käyttö on yleistä ja useat sivustot hyödyntävät niitä. Eväste on pienimuotoinen tiedontallennusohjelma, jonka tietokoneen selain asentaa käyttäjän tietokoneen kovalevylle. Aina kun käyttäjän selain hakee sivuston Yhtiön serveriltä, viesti lähetetään takaisin käyttäjän tietokoneelle. Lähetetty viesti nopeuttaa sivustoa ja yksinkertaistaa kirjautumista, tallentaa käyttäjän käyttötietoja ja kohdentaa sivuston käyttäjälle.

Evästeiden ja muiden mahdollisten analyysiteknologioiden avulla kerätään esimerkiksi seuraavia tietoja:
• Palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot, kuten mainokset, jotka on näytetty sekä tiedot mainosten klikkaamisesta
• Sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava, selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä
• Sijaintitiedot, jos käyttäjä on tätä varten antanut nimenomaisen luvan
• Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

D) Palveluiden käytöstä johdetut tiedot
• Johdettu tieto on päätelty analytiikan avulla Palvelun havaitusta käytöstä ja/tai asiakkaan itse antamista tiedoista esimerkiksi käyttäjän mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai segmentointi tietynlaisten käyttäjien ryhmään.
• Kaikkea keräämäämme tietoa voidaan käyttää Palvelun kohdentamiseen käyttäjälle. Käytämme evästeitä seurataksemme tietoa, jonka sivustomme eväste on asentanut käyttäjän tietokoneelle. Useimpien selainten valikossa on Help menu -kohta, joka kertoo kuinka evästeiden hyväksyntä voidaan estää, kuinka selain ilmoittaa evästeiden vastaanottamisesta ja kuinka evästeet voidaan sulkea. Jos evästeet suljetaan, sivuston käyttö voi rajoittua tai estyä.

4. Kuinka kauan käyttäjien tietoja säilytetään?

Säilytämme käyttäjien henkilötietoja vain niin kauan kuin niitä tarvitaan sitä tarkoitusta varten, jota ne kerättiin tai lain salliman enimmäisajan. Henkilötietojen säilytysjakson pituus vaihtelee siis tiedoista riippuen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että saatamme säilyttää henkilötietojasi, vaikka sopimussuhteesi meihin olisi päättynyt, mutta vain niin kauan kuin meillä on syy tehdä niin.

5. Henkilötietojen siirto

LPR Oy:n palvelun tarjoamiseksi
Siirrämme henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin kolmannet osapuolet tarvitsevat pääsyn käsittelemiimme henkilötietoihin Palvelun tarjoamiseksi tämän tietosuojalausekkeen määrittelemissä tarkoituksissa.

Kolmansien osapuolten markkinointi ja mainonta
Emme jaa markkinoinnin tai mainonnan osapuolille käyttäjien henkilö- tai tunnistetietoja. Jotta viestintää tai markkinointia kohdennetaan oikein, saatamme siirtää kolmansille osapuolille anonymisoidut demografiatiedot, kiinnostuksenkohteet tai esimerkiksi sijaintiin perustuvat kohdentamisarvot.

Suostumuksesi
Mikäli käyttäjä on antanut suostumuksensa, saatamme jakaa käyttäjän tietoja valittujen kolmansien osapuolten kanssa, jotta ne voivat ottaa yhteyttä käyttäjään.

Tieteellinen tutkimus
Voimme luovuttaa tietoja tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei ole enää niistä tunnistettavissa.

Oikeudellisista syistä
Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti. Jos myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

6. Kansainväliset tietojen siirrot

LPR Oy pyrkii toteuttamaan palvelut ja käsittelemään henkilötietoja EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluita hyödyntäen.

Jotkin alihankkijoistamme, jakelijoistamme ja kumppaneistamme sijaitsevat Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tällöin henkilötietojasi saatetaan siirtää eri maiden välillä. Tällaiset siirrot voivat sisältää henkilötietojen luovutuksia EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen lain vaatimuksista. LPR Oy huolehtii tällöin henkilötietojen suojan riittävästä tasosta esimerkiksi sopimalla asiasta henkilötietojen käsittelijän kanssa käyttäen mallisopimuslausekkeita tai muita tietosuojalainsäädännön mukaisia keinoja henkilötietojen siirtoon kolmansiin maihin.

7. Henkilötietojen suojaus

LPR Oy käyttää ajantasaisia käytäntöjä henkilötietojen suojelemiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että käytämme fyysisiä, hallinnollisia ja teknisiä suojaustoimenpiteitä pienentääksemme henkilötietojen hävikin riskiä ja vähentääksemme väärinkäytöksiä sekä luvatonta käyttöä, julkaisua tai muokkausta. Tallennamme henkilökohtaiset tietosi suojatuille palvelimille, jolloin vain valtuutetut henkilöt voivat käyttää näissä palvelimessa olevia tietoja. LPR Oy voi myös suojella käyttäjän henkilötietoja hyödyntäen Secure Sockets Layer ("SSL") tai muuta vastaavaa salausohjelmistoa.

8. Kolmansien sivustot

Tämä tietosuojalauseke soveltuu vain meidän Palveluihin emmekä ole vastuussa muiden sivustojen tietosuojakäytännöistä. Suosittelemme käyttäjää tarkistamaan käyttämiensä sivustojen tietosuojalausekkeet.

9. Tietosuojaselosteen muutokset

Voimme muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutettu tietosuojaseloste on saatavilla Yrityksen sivustolta, jotta käyttäjät ovat aina tietoisia siitä, miten heidän henkilötietojaan käsitellään.

10. Sinun oikeutesi

Tarkastusoikeus
Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Toimitamme tiedot lain edellyttämässä muodossa.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista
Sinulla on oikeus vaatia väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamista tai täydentämistä.

Oikeus vaatia tiedon poistamista
Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistämme.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä
Voit pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojesi käsittelyjä. Tietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme sekä palveluitamme.

Oikeus vastustaa tiedon käsittelyä
Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietojasi käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme. Sinulla on oikeus kieltäytyä sähköisestä suoramarkkinoinnista seuraamalla ohjeita, jotka on sisällytetty kaikkiin lähettämiimme markkinointiviesteihin.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus peruuttaa suostumus
Jos tietojesi käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

11. Oikeuksiesi käyttäminen

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä kirjeen tai sähköpostin sisältäen nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja kopion voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Jos pyyntösi koskee evästeessä olevaa henkilötietoa, on sinun liitettävä pyyntöösi kopio kyseisestä evästeestä. Voimme pyytää lisätietoja, jotka ovat tarpeen henkilöllisyytesi varmentamiseksi. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat perusteettomia.
Jos koet henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön kanssa, voit tehdä valituksen paikalliselle tietosuojavalvontaviranomaiselle.

12. Kuka on rekisterinpitäjä ja kehen voin ottaa yhteyttä?

Rekisterinpitäjä on:
Lehtipalvelu Pirjo Rantala Oy

Yhteyttä rekisteriä koskevissa asioissa voit ottaa:
Jari Rantala, jari.rantala@pirjorantala.fi, Eerikinkatu 20 A, 20100 TKU

Rekisteriseloste

Päivitetty 22.5.2018

1 Rekisterinpitäjä
Nimi: Lehtipalvelu Pirjo Rantala Oy
Y-tunnus: 0580628-1
Postiosoite: Eerikinkatu 20 A, 20100 Turku

2 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Jari Rantala
Postiosoite: Eerikinkatu 20 A, 20100 Turku
Sähköposti: jari.rantala@pirjorantala.fi

3 Rekisterin nimi
Lehtipalvelu Pirjo Rantala Oy:n asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
- asiakassuhteen hoitaminen
- palvelun toteuttaminen
- asiakastapahtumien varmentaminen
- analysointi ja tilastointi
- kirjanpidolliset tarkoitukset

5 Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
- yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet
- sukupuoli
- asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot.
- mahdolliset tarjonnanestotiedot

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti:
- Kustantajille palvelun tuottamiseksi. Kustantajat voivat käyttää tietoja suoramarkkinointiin.
Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8 Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.
Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse tai sähköpostitse kohdassa 2 mainittuihin osoitteesiin.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto:
Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen tai mikäli niillä on kirjanpidollisia tai muita lainsäädännöllisesti pakottavia säilytysperusteita säilytetään ne niin että vain asiakastietojen käsittelyyn oikeutetuilla henkilöillä on niihin pääsy.
Sähköisesti tallennetut tiedot:
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkuminen on valvottua. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja..